Fotki z naszych wypraw turystycznych


Mierzęcin

¶roda, 23 marca 2016

"O Mierzęcinie Ľródła historyczne wspominaj± już w ¦redniowieczu. W starych kronikach można znaleĽć informacje o nadaniach ziemskich dla rodziny von Osten. Mierzęcin pozostał w ich rękach do 1608 roku, a następnie przeszedł w posiadanie rodziny von Kramme. XVII wiek był okresem nieustannych sprzedaży wsi Mierzęcin, rozdrobnienia maj±tku i prób jego scalania. Czas stabilizacji dla Mierzęcina to wieki od XVIII do XX wieku. W 1715 roku maj±tek ziemski kupiła rodzina von Sydow, która przyczyniła się do wybudowania murowanego ko¶cioła istniej±cego po dzień dzisiejszy. W drugiej dekadzie XVIII wieku nast±piła ostatnia zmiana niemieckiego posesora. Maj±tek nabyła i rozbudowała rodzina von Waldow. Do 1830 roku maj±tek rodzinny powiększył się o folwarki w Linkowie, Podle¶cu, Kępie Zagajnej oraz Waldowthal, gdzie umiejscowiona była huta szkła. Do rozwoju gospodarczego Mierzęcina przyczyniła się, zbudowana w 1850 linia kolejowa, ł±cz±ca Poznań ze Stargardem Szczecińskim.Pałac, siedzibę rodu zbudowano w latach 1861 – 1863 z inicjatywy Roberta Friedricha von Waldow.Okresem największej rozbudowy i przebudowy maj±tku był pocz±tek XX wieku, powstały wówczas nowe budynki gorzelni oraz kompleksu folwarcznego."więcej na http://www.palacmierzecin.pl